Algemene voorwaarden voor Brabantse-worstenbroodjes.nl

1. Toepasselijkheid
• De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Brabantse-worstenbroodjes.nl. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Brabantse-worstenbroodjes.nl te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

2. Aanbiedingen en prijzen
• Aanbiedingen door en prijzen van Brabantse-worstenbroodjes.nl zijn vrijblijvend. Brabantse-worstenbroodjes.nl accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Brabantse-worstenbroodjes.nl behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en inclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. U wordt dan periodiek op de hoogte gehouden van onze aanbiedingen.

3. Bestellingen
• Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, e-mail, internet is de overeenkomst een feit. Brabantse-worstenbroodjes.nl behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

4. Leveringen
• Brabantse-worstenbroodjes.nl zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Brabantse-worstenbroodjes.nl ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Brabantse-worstenbroodjes.nl daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf (5) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.
• Mocht de klant niet bij machte zijn om het bestelde, zoals bedoeld in artikel 3, in ontvangst te nemen dan bestaat de mogelijkheid om het af te halen bij een dichtstbijzijnd ophaalpunt van de desbetreffende leverancier.

5. Betaling
• De klant voldoet bij Brabantse-worstenbroodjes.nl aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels iDeal, PayPal, CreditCard of overboeking. In het geval dat Brabantse-worstenbroodjes.nl een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van 7 werkdagen moeten plaatsvinden na datum van levering, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Brabantse-worstenbroodjes.nl.

6. Reclames, garantie en retourgoederen
• De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Brabantse-worstenbroodjes.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van Brabantse-worstenbroodjes.nl wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Brabantse-worstenbroodjes.nl. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Brabantse-worstenbroodjes.nl zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten van retourzendingen komen ingeval van het onder punt reclames, garantie en retourgoederen, 1e en 2e alinea, bedoelde voor rekening van Brabantse-worstenbroodjes.nl, in alle andere gevallen voor rekening van de klant.

7. Overdracht van risico en eigendom
• Het risico van het geleverde gaat van Brabantse-worstenbroodjes.nl over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.
• Als de klant aan heeft gegeven in het bestelproces dat het geleverde bij een afwijkend adres, afhaallocatie dan wel onbeheerd voor de deur geplaatst kan worden, gaat het risico van Brabantse-worstenbroodjes.nl over naar de klant.

8. Klant- en betaalgegevens
• Indien de klant aan Brabantse-worstenbroodjes.nl opgave doet van een adres is Brabantse-worstenbroodjes.nl gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan derden. Indien wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken, zullen wij altijd vooraf toestemming aan u vragen. Onze webshop is voorzien van een SLL-Certificaat. Dat betekent dat we aan alle wettelijke eisen voldoen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens en betaalgegevens. Wij streven naar een voortdurende verbetering van de beveiliging van uw gegevens. Bij misbruik door hackers zullen wij aangifte doen bij de politie.

9. Aansprakelijkheid
• Brabantse-worstenbroodjes.nl is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Brabantse-worstenbroodjes.nl is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Brabantse-worstenbroodjes.nl komen. Brabantse-worstenbroodjes.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Brabantse-worstenbroodjes.nl eveneens geen verantwoordelijkheid. Brabantse-worstenbroodjes.nl is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Brabantse-worstenbroodjes.nl, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Brabantse-worstenbroodjes.nl. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Brabantse-worstenbroodjes.nl uitgesloten.
• De in artikel 7.2 vermelde overdracht van risico brengt met zich mee dat Brabantse-worstenbroodjes.nl niet aansprakelijk is voor eventuele daaruit voortvloeiende gevolgschade.
• De aansprakelijkheid van Brabantse-worstenbroodjes.nl is beperkt tot tweemaal het bedrag van de bestelling.

10. Diversen
• De klant van Brabantse-worstenbroodjes.nl dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Brabantse-worstenbroodjes.nl geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Brabantse-worstenbroodjes.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Brabantse-worstenbroodjes.nl het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Brabantse-worstenbroodjes.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Brabantse-worstenbroodjes.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11. Rechten
• Alle contacten en transacties met Brabantse-worstenbroodjes.nl geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Brabantse-worstenbroodjes.nl. Niets uit uitgaven of publicaties van Brabantse-worstenbroodjes.nl mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brabantse-worstenbroodjes.nl.

12. Toepasselijk recht
• Op alle rechtsbetrekkingen tussen Brabantse-worstenbroodjes.nl en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

13. Klachten
• De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk – of per e-mail bij Brabantse-worstenbroodjes.nl te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Brabantse-worstenbroodjes.nl te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Berna Trommelen – BTC;

Veersemeer 34;

06-42979227: Bereikbaar tussen 09:00 – 18:00.

E-mailadres: info@brabantse-worstenbroodjes.nl

KvK-nummer: 18069704

Btw-identificatienummer: NL812345319B01

×

Heeft u al een kijkje genomen bij onze veelgestelde vragen? Daar vindt u direct antwoord op vele onderwerpen. Mocht uw vraag er niet tussen staan, dan helpen wij u graag verder. Klik op de naam of foto hieronder om via WhatsApp in contact te komen. U kunt ook ons contactformulier invullen. Wij staan voor u klaar!

× Hulp